Myšlenkové mapy


Seznamte se s myšlenkovými mapami – pomohou Vám i Vašim žákům při rozhodování, plánování, umožňují vizuální podporu myšlení, zápis z výuky.

Myšlenková (mentální) mapa může sloužit také jako cesta k prohlubování učiva a k diferenciaci podle zájmu nebo nadání. Přibližte svým žákům učivo jiným způsobem, žáci jsou při tvorbě vlastní mapy aktivnější a tvůrčí.

Myšlenkové mapy

 • Mentální mapy (Mind Maps)
 • Porfyrios z Tyru, Leonardo da Vinci, Tony Buzan
 • Graficky zpracované schéma většinou s jedním výchozím bodem
 • Zachycuje chod myšlenek a jejich strukturu
 • Schémata, pomáhají hledat, ujasnit si a strukturovat jakékoliv informace
 • Přehled o souvislostech, snadné členění textu
 • Usnadňují spolupráci více osob na řešení problému
 • Papír, počítač, tablet

Druhy grafických znázornění pojmových map

Tvorba myšlenkových map

 • Zvolte téma (uprostřed), podtémata, detaily
 • Zapište hlavní pojmy na tabuli
 • Využívejte různou tloušťku spojnic, směrem k okraji se zeslabují
 • Využívejte barvy, obrázky, speciální symboly
 • Vkládejte odkazy na internet, videa, fotografie
 • Zapisujte přehledně, seskupujte, spojujte

Papírové nebo digitální?

Proč ve škole využívat myšlenkové mapy

 • K lepšímu pochopení, diskuse, brainstorming
 • Motivace, pochopení , utřídění a zapamatování učiva, názorné
 • Forma zápisu do sešitu, zaznamenání výkladu
 • Během jedné i více vyučovacích hodin
 • Společná tvorba během výuky – podporuje diskusi a zapojení žáků
 • Řešení různých problémových úloh, hledání souvislostí
 • Analýza děje (příběhy, pohádky, knihy)
 • Projekty – jejich příprava a prezentace, týmová spolupráce
 • Pro žáky se SPU
 • Příprava učitele na vyučovací hodinu